Giải ngân vốn đầu tư công là gì? Tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều sự tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, đầu tư công được xem là động lực của tăng trưởng kinh tế. Trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Việt Nam luôn đề ra các kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm. Gần đây nhất là kế hoạch đầu tư công trung hạn 2015 – 2020. 

Đọc tiếp